Algemene voorwaarden OntdekCorsica

OntdekCorsica is een handelsnaam van de besloten vennootschap Skimaquis B.V. en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71335498 en is gevestigd aan de Twijg 14, 3147 PT te Maassluis

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Reiziger tot het verrichten van Diensten door OntdekCorsica.
 3. Diensten: OntdekCorsica bemiddelt bij het aangaan van losse reisdiensten en een gekoppeld reisarrangement tussen Reiziger en verschillende Reisorganisatoren op het gebied van vakanties op Corsica en aanverwante services zoals excursies, alsmede vervoer zoals auto- of motorhuur, vluchten, bootovertochten, busvervoer, transfers en het afsluiten van reis- en/of annuleringsverzekeringen bij de betreffende dienstverleners. OntdekCorsica is als bemiddelaar uitdrukkelijk niet betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering van de betreffende overeenkomst.
 4. Overeenkomst: elke Overeenkomst met betrekking tot de bemiddeling van OntdekCorsica ten behoeve van het sluiten van overeenkomsten op grond van titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek inzake de (pakket)reisovereenkomst en het daaraan gekoppeld reisarrangement voor Reiziger.
 5. Reiziger: iedere persoon die op basis van titel 7A inzake de pakketreisovereenkomst en gekoppeld reisarrangement een overeenkomst wil sluiten of die op grond van een overeenkomst op basis van deze titel recht heeft om te reizen. Hieronder wordt verstaan zowel de boeker als de medereiziger.
 6. OntdekCorsica: de handelaar die met betrekking tot titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek inzake de pakketreisovereenkomst en in de daaronder gekoppeld reisarrangement vallende overeenkomsten handelt, mede via een andere persoon die namens haar of voor haar rekening optreedt, in het kader van haar bedrijf, ongeacht of zij optreedt als organisator, wederverkoper, handelaar die een gekoppeld reisarrangement faciliteert of reisdienstverlener.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van OntdekCorsica, elke overeenkomst tussen OntdekCorsica en Reiziger en op elke Dienst die door OntdekCorsica wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Reiziger de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal OntdekCorsica aan Reiziger aangeven op welke wijze Reiziger de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Reiziger.
 5. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 6. Op de dienstverlening van OntdekCorsica is titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek inzake de Overeenkomst van toepassing.
 7. In het kader van uitvoering van de overeenkomst kan OntdekCorsica informeren en adviseren alsmede reserveringen/boekingen maken in opdracht van de Reiziger, en een overeenkomst tot stand brengen tussen Reiziger en de betreffende dienstverlener. OntdekCorsica is derhalve geen partij bij deze overeenkomst maar slechts bemiddelaar. De algemene voorwaarden van de betreffende dienstverlener zijn uitdrukkelijk van toepassing op de (uitvoering van de) overeenkomst tussen Reiziger en de betreffende dienstverlener. OntdekCorsica is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de door haar gereserveerde dienst die door een derde wordt geleverd indien OntdekCorsica aan te merken is als handelaar (bemiddelaar).
 8. Indien en voor zover sprake is van het boeken van een reis bij een organisator, zijn de voorwaarden van de organisator van toepassing over het gehele traject (vanaf het moment van advisering tot en met de uitvoering van de pakketreis).
 9. Indien OntdekCorsica zelf reizen organiseert of aan bestaande pakketreizen van een andere organisator reisdiensten toevoegt, treedt OntdekCorsica voor die reis op als organisator. Op deze reis zijn zowel de deze onderhavige voorwaarden van toepassing als de reisvoorwaarden van de pakketreisovereenkomst. OntdekCorsica zal alsdan de Reiziger de reisvoorwaarden van de pakketreisovereenkomst ter hand stellen.

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door OntdekCorsica gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. OntdekCorsica is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Reiziger schriftelijk binnen de opgegeven geldigheidstermijn wordt bevestigd.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Reiziger in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Indien de daadwerkelijke situatie afwijkt van de getoonde afbeeldingen en/of gegevens, zal dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld zijn zodat Reiziger hierover duidelijk is geïnformeerd.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Indien het aantal personen wat deel kan nemen aan een bepaalde Dienst gelimiteerd is, of er op andere wijze beperkingen of voorwaarden gesteld worden aan de Reizigers, zal dit in het Aanbod opgenomen zijn.
 6. Een Aanbod van OntdekCorsica wordt samengesteld op initiatief van Reiziger, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van diensten van derden. Een samengestelde prijsopgave verplicht OntdekCorsica niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden reisdiensten, alsmede alle verplichte contractuele informatie overeenkomstig titel 7A, afdeling 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het gekoppelde reisarrangement. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Reiziger in staat is om een goede beoordeling te maken van de betreffende reis en/of Dienst.
 8. Het herroepingsrecht is uitgesloten op reisdiensten.

Artikel 4   Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Reiziger een Aanbod van OntdekCorsica heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (gescand of origineel) aan OntdekCorsica te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. De Reiziger dient tenminste 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam te zijn om een opdracht aan OntdekCorsica te verstrekken.
 3. Reiziger is verplicht om de juiste informatie te verstrekken (ook indien hij namens meerdere Reizigers een boeking maakt), op basis waarvan de overeenkomst wordt opgesteld zoals bepaald in titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de pakketreisovereenkomst. Reiziger is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen ten aanzien van alle (mede)reizigers van de Overeenkomst.
 4. OntdekCorsica is niet gehouden aan een Aanbod indien Reiziger redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Reiziger geen rechten ontlenen.
 5. Na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch uiterlijk 7 dagen voor vertrek ontvangt Reiziger informatie met betrekking tot de benodigde reisbescheiden (indien beschikbaar, doch uiterlijk 24 uur voor vertrek), alsmede informatie aangaande het paspoort, formaliteiten op gezondheidsgebied, visa en andere relevante informatie zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van aanvullende informatie en het up-to-date houden van deze informatie. Indien Reiziger niet binnen deze termijn de betreffende informatie ontvangt, dient Reiziger zelf contact op te nemen met OntdekCorsica.
 6. Reiziger is zelf verantwoordelijk om de benodigde documenten gedurende de reis bij zich te hebben. Indien wegens het ontbreken van de benodigde informatie Reiziger de reis niet, of niet geheel kan maken, dient Reiziger de kosten hiervan zelf te dragen, tenzij OntdekCorsica uitdrukkelijk voor de betreffende documenten zou zorgen en tekortgeschoten is in zijn informatieverplichting.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Reizigers wordt aangegaan, is elke Reiziger afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5   Uitvoering van de dienstverlening

 1. OntdekCorsica zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. OntdekCorsica staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. Indien een onderdeel niet conform afspraak uitgevoerd kan worden, zal OntdekCorsica zoveel mogelijk zorg dragen voor de uitvoering van deze afspraken, tenzij dat in redelijkheid niet gevergd kan worden van OntdekCorsica in verband met hoge kosten.
 2. De door Reiziger verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door OntdekCorsica aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. OntdekCorsica heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 3. Bij de uitvoering van de Diensten is OntdekCorsica niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Reiziger op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor OntdekCorsica, is Reiziger gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 4. OntdekCorsica is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Reiziger verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is OntdekCorsica aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Reiziger niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door OntdekCorsica of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Reiziger komen, sprake is van vertraging heeft OntdekCorsica recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Reiziger.
 6. Uiterlijk bij de totstandkoming van de Overeenkomst verstrekt OntdekCorsica alle benodigde informatie ten aanzien van de eventueel benodigde visa, paspoorten en andere relevante informatie op bijvoorbeeld op gebied van gezondheid en op andere gebieden zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden tot het afsluiten van (toepasselijke) verzekeringen.

Artikel 6   De reserveringsopdracht van een reisdienst

 1. Indien de Reiziger een opdracht neerlegt bij OntdekCorsica, zal OntdekCorsica de Reiziger informeren en/of adviseren en eventueel een voor Reiziger gewenste dienst reserveren. Reiziger is tegenover OntdekCorsica gebonden zodra Reiziger een opdracht aan OntdekCorsica heeft verstrekt, ook als de Reiziger nog geen bevestiging heeft ontvangen.
 2. Eventuele wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht van gereserveerde diensten kunnen slechts op werkdagen en alleen op verzoek van de Reiziger plaatsvinden. Reiziger dient de (standaard) wijzigingskosten van OntdekCorsica a € 50 te betalen in geval van het doorvoeren van de gewenste wijzigingen in gemaakte reserveringen. Reiziger dient naast de wijzigingskosten van OntdekCorsica, rekening te houden met de wijzigingskosten van de betreffende dienstverlener. OntdekCorsica heeft geen invloed op de hoogte van de door de dienstverlener opgelegde wijzigingskosten.
 3. Eventuele annuleringen van een reeds verstrekte opdracht van gereserveerde diensten kunnen slechts op werkdagen en alleen op verzoek van de Reiziger plaatsvinden. Reiziger dient de (standaard) annuleringskosten van OntdekCorsica te betalen in geval van het doorvoeren van het annuleren van een reservering. Reiziger dient rekening te houden met het feit dat de annuleringskosten van de betreffende dienstverlener kunnen afwijken van de annuleringskosten die OntdekCorsica hanteert. In dat geval volgt OntdekCorsica de annuleringsvoorwaarden van de dienstverlener. OntdekCorsica heeft geen invloed op de hoogte van de door de dienstverlener opgelegde annuleringskosten. In het geval er afwijkende voorwaarden gelden, staat dit op de website www.ontdekcorsica.nl per accommodatie vermeld bij ‘voorwaarden’.
 4. Eventuele prijzen van gereserveerde diensten kunnen niet gegarandeerd blijven. Conform de voorwaarden van de betreffende dienstverlener kunnen deze prijzen gewijzigd worden. OntdekCorsica heeft hier geen invloed op.
 5. OntdekCorsica zal in geval van vliegvervoer de identiteit van de luchtvaartmaatschappij bekend maken, zodra deze bekend is bij OntdekCorsica.

Artikel 7 Annulering door Reiziger

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is Reiziger de boekingskosten, de verplichte bijdrage voor garantiefonds GGTO, de eventuele annuleringsverzekering en 100% van de kosten van eventuele vliegtickets, tickets voor overtochten en transfers verschuldigd.

De overige annuleringskosten zijn forfaitair bepaald en afhankelijk van het tijdstip van annulering:
Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) voor aanvang van de reis: 30% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 42e tot de 30e kalenderdag (exclusief) voor aanvang van de reis: 40% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 30e tot de 22e kalenderdag (exclusief) voor aanvang van de reis: 50% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 22e tot de 15e kalenderdag (exclusief) voor aanvang van de reis: 60% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 15e tot de 8e kalenderdag (exclusief) voor aanvang van de reis: 80% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 8e kalenderdag (exclusief) voor aanvang van de reis tot annulering op de dag van vertrek en no show: 100% van de reissom;

In het geval de dienstverlener afwijkende annuleringsvoorwaarden hanteert, volgt OntdekCorsica deze voorwaarden. Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij OntdekCorsica. De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. Wanneer deze buiten kantooruren wordt gestuurd, geldt de eerstvolgende werkdag als annuleringsdatum.

Artikel 8 Voorwaarden gekoppeld reisarrangement

Toepasselijkheid ingeval van een gekoppeld reisarrangement

 1. Indien geen sprake is van een gekoppeld reisarrangement, is artikel 7 niet van toepassing.
 2. Er is sprake van een gekoppeld reisarrangement als OntdekCorsica bemiddelt bij de totstandkoming van tenminste twee verschillende soorten reisdiensten die voor dezelfde reis of vakantie worden afgenomen, en die geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten gesloten worden met verschillende (reis)dienstverleners, waarbij (I) tijdens één contactmoment of één bezoek aan OntdekCorsica, OntdekCorsica het apart selecteren en betalen van de reisdienst faciliteert of (II) OntdekCorsica op gerichte wijze de afname van ten minste één aanvullende reisdienst bij een derde faciliteert waarbij uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met de andere handelaar wordt gesloten.
  3. Indien de Overeenkomst ondanks bovenstaande wel als een pakketreisovereenkomst aangemerkt kan worden, zijn de pakketreisvoorwaarden van toepassing op deze overeenkomst.

Garantie bij financieel onvermogen

OntdekCorsica is aangesloten bij Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO). Voor de bepalingen omtrent de bescherming bij insolventie wordt derhalve verwezen naar de garantieregeling van GGTO, te vinden via www.stichting-ggto.nl.

Informatieverplichtingen
1. Ingeval van een gekoppeld reisarrangement heeft een Reiziger geen aanspraak op de rechten die uitsluitend gelden voor pakketreizen. Indien OntdekCorsica geen of onjuiste informatie verstrekt, zijn de bepalingen van titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de overeenkomst van toepassing. In het bijzonder gaat het om de bepalingen aangaande de uitvoering van de pakketreis, klachtenregeling, verplichtingen van hulp en bijstand, opzeggingsmogelijkheden en indeplaatsstelling.
2. Elke (reis)dienstverlener is aansprakelijk voor de overeenkomst tussen de betreffende (reis)dienstverlener en de Reiziger.
3. De Reiziger ontvangt alle voorgeschreven standaardinformatie.

Artikel 9   Verplichtingen Reiziger

 1. Reiziger is verplicht alle door OntdekCorsica verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat OntdekCorsica niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Reiziger.
 2. OntdekCorsica is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Reiziger te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is OntdekCorsica verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door OntdekCorsica voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. OntdekCorsica kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is OntdekCorsica gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Reiziger. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Reiziger dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan OntdekCorsica.
 4. Reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betreffende autoriteiten eventuele aanvullende informatie op te vragen en voor vertrek te onderzoeken of deze informatie ongewijzigd is gebleven.
 5. De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en/of identiteitskaart, een eventuele visa, bewijzen van vaccinaties en/of inentingen en ander documentatie zoals bijvoorbeeld een rijbewijs. Indien ten gevolge van het ontbreken van een benodigd document, de reis niet (geheel|) gemaakt kan worden, komt dit voor rekening en risico van de betreffende Reiziger, tenzij OntdekCorsica verantwoordelijk is voor het verzorgen van de betreffende documentatie, of OntdekCorsica de Reiziger hierover niet heeft ingelicht.

Artikel 10   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden of op verzoek van Reiziger nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Reiziger te komen, is Reiziger verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. OntdekCorsica is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen. OntdekCorsica kan daarnaast van Reiziger verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is OntdekCorsica gerechtigd om deze kosten, na overleg met Reiziger, in rekening te brengen bij Reiziger.

Artikel 11   Prijzen en betaling

 1. Bij het tot stand komen van de Overeenkomst dient Reiziger direct een (aan)betaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te voldoen. Reiziger dient het volledige verschuldigde bedrag op de door OntdekCorsica aangewezen wijze ineens te voldoen. OntdekCorsica is bevoegd om namens en voor rekening van de betreffende (reis)dienstverleners het overeengekomen bedrag te incasseren. De Reiziger wordt hierbij uitdrukkelijk geïnformeerd over de betreffende dienstverlener.
 2. Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling, ontvangt Reiziger een betalingsherinnering. Bij gebreke van een betaling, treedt het incassobeleid in werking. Prijsstijgingen en veranderende beschikbaarheid van de Diensten en/of activiteiten kunnen van toepassing zijn indien Reiziger op een later moment de betaling verricht.
 3. Reiziger kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven prijsopgave, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voorgenoemde bepaling geldt in het bijzonder ten aanzien van in het kader van de Overeenkomst aangeboden prijzen van vliegtickets
 4. Indien sprake is van een betaling in termijnen van Reiziger is OntdekCorsica gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 5. Indien Reiziger niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is OntdekCorsica gerechtigd om de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of restitutie van reeds betaalde gelden.
 6. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 7. Reiziger is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Reiziger door OntdekCorsica ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. Partijen kunnen overeenkomen dat Reiziger een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Reiziger het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 9. Reiziger kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Reiziger wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Reiziger op grond van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 11. Reiziger dient het restant van de reissom uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek te voldoen, tenzij bij boeking anders vermeld.
 12. Bij boeking binnen 6 weken voor vertrek dient Reiziger de gehele reissom ineens en per omgaande te voldoen.
 13. Per reservering rekent OntdekCorsica € 35 reserveringskosten.
  14. De verplichte bijdrage voor het garantiefonds GGTO bedraagt € 7,50 per persoon.

Artikel 12   Incassobeleid

 1. Wanneer Reiziger niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Reiziger van rechtswege in verzuim.
 2. Reiziger zal eerst een nadere schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het verschuldigde bedrag te voldoen en wordt zij geïnformeerd over de gevolgen van het intreden van het verzuim. Indien Reiziger niet alsnog betaalt, is Reiziger in verzuim.
 3. Vanaf de datum dat Reiziger in verzuim is, zal OntdekCorsica zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 4. Indien OntdekCorsica meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Reiziger.

Artikel 13   Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Reiziger op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Reiziger zijn gebracht.

Artikel 14   Reisbescheiden

 1. De benodigde reisbescheiden worden uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek aan Reiziger verstrekt, tenzij dit redelijkerwijs niet van OntdekCorsica gevergd kan worden.
 2. Reiziger ontvangt bij boeking direct een bewijs van de boeking van de verschillende onderdelen van de Overeenkomst.
 3. Indien Reiziger uiterlijk 3 dagen voor de dag van vertrek nog geen (complete) reisbescheiden ontvangen heeft, meld Reiziger dit onverwijld bij OntdekCorsica.
 4. Reiziger dient de reisbescheiden na ontvangst direct zorgvuldig te controleren op fouten en bij eventuele fouten direct contact op te nemen met OntdekCorsica.

Artikel 15   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. OntdekCorsica gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Reiziger en de Reizigers en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal OntdekCorsica de betrokkene hierover informeren.
 2. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van OntdekCorsica verwerkt worden. Reiziger staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Reiziger OntdekCorsica tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien OntdekCorsica op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. OntdekCorsica kan nadat Reiziger daartoe toestemming heeft verleend, een of meerdere foto’s van de reis en/of diens recensie plaatsen op bijvoorbeeld de website en/of social media-kanalen van OntdekCorsica.

Artikel 16   Opschorting en ontbinding

 1. OntdekCorsica is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Reiziger in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Reiziger schriftelijk worden bevestigd. OntdekCorsica is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar Diensten.
 2. Alle Diensten worden aangeboden onder voorbehoud van (gewichtige) onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden en/of plaatselijke omstandigheden die de uitvoering van de Diensten verhinderen of beperken. Ingeval van onvoorziene c.q. onveilige omstandigheden die afgelasting of uitsluitingen van de Dienst tot gevolg hebben, is OntdekCorsica gerechtigd om een Dienst niet uit te voeren en een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
 3. OntdekCorsica is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het tijdelijk opschorten van haar Diensten. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Reiziger voor reeds uitgevoerde Diensten.

Artikel 17   Overmacht

 1. OntdekCorsica is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van OntdekCorsica wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (I) overmacht van toeleveranciers van OntdekCorsica , (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (III) onvoorziene wijzigingen van diensten van dienstverleners (IV) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (V) overheidsmaatregelen, (VI) elektriciteitsstoring, (VII) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (VIII) natuurrampen, (IX) oorlog en terroristische aanslagen, (X) algemene vervoersproblemen, (XI) stakingen, afgelasting en/of uitsluitingen en (XII) overige situaties die naar het oordeel van OntdekCorsica buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. OntdekCorsica is niet aansprakelijk voor een tekortkoming van een verplichting wegens onvoorziene omstandigheden die is toe te rekenen aan de Reiziger c.q. Reiziger of een derde niet zijnde een hulppersoon van OntdekCorsica.

Artikel 18   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van Diensten en/of uitvoeren van opdrachten door OntdekCorsica leidt tot aansprakelijkheid van OntdekCorsica, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de waarde van de door OntdekCorsica gefactureerde Diensten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan.
 2. OntdekCorsica is niet aansprakelijk voor algemene informatie in foto’s, folders en ander promotiemateriaal of informatie van (gelinkte) websites zover dit niet door haarzelf is opgesteld maar door derden.
 3. OntdekCorsica is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van Reiziger in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. In het bijzonder is OntdekCorsica niet aansprakelijk voor omstandigheden die toe te rekenen zijn aan Reiziger of de Reiziger zelf. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot het negeren van instructies en/of waarschuwingen, roekeloos of verkeerd handelen, deelnemen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
 5. Alle schade waarvoor Reiziger zelfstandig is verzekerd en waarop Reiziger zijn schade heeft verhaald, is uitgesloten van de aansprakelijkheid van OntdekCorsica. Hieronder wordt verstaan de door Reiziger afgesloten annulerings- en/of reisverzekering.
 6. Schade aan kleding of andere eigendommen van Reiziger veroorzaakt door derden (niet zijnde hulppersonen in de zin van art. 6:76 BW, die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst), is eveneens uitgesloten van aansprakelijkheid van OntdekCorsica.
 7. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van OntdekCorsica per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 8. OntdekCorsica is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 9. OntdekCorsica staat niet in voor een tijdige ontvangst van de e-mail. Reiziger heeft een zelfstandige verplichting om haar e-mail tijdig in de gaten te houden indien Reiziger digitaal informatie aangeleverd krijgt. OntdekCorsica zal hierbij rekening houden met de toepasselijke wettelijke termijnen.
 10. Reiziger staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie met betrekking tot de (reserverings)opdracht. OntdekCorsica sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade ten gevolge van het uitvoeren van de opdracht op basis van door Reiziger foutief verstrekte informatie.
 11. Alle aanspraken van Reiziger wegens tekortschieten aan de zijde van OntdekCorsica vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij OntdekCorsica binnen een jaar nadat Reiziger bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 19   Geheimhouding

 1. OntdekCorsica en Reiziger verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Reiziger aan OntdekCorsica bekend gemaakt is en/of op andere wijze door OntdekCorsica is verkregen.
 2. Indien OntdekCorsica op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en OntdekCorsica zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is OntdekCorsica niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Reiziger geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door OntdekCorsica aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van OntdekCorsica vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Reiziger zal OntdekCorsica vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van OntdekCorsica is verspreid.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen OntdekCorsica en Reiziger ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 20   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan OntdekCorsica verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Reiziger hiervoor verantwoordelijk.
 2. Reiziger vrijwaart OntdekCorsica van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Reiziger vrijwaart OntdekCorsica voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Reiziger verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Reiziger elektronische bestanden, software of informatiedragers aan OntdekCorsica verstrekt, garandeert Reiziger dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 5. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde (reis)documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
 6. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Reiziger om, voor zover de Overeenkomst de aankoop van toegangskaarten die aan bepaalde data en (aanvangs)tijdstippen gebonden zijn, omvat, deze in acht te nemen, te controleren op juistheid en tijdig voor het vermelde aanvangstijdstip op de betreffende data op de betreffende locatie aanwezig te zijn.

Artikel 21   Klachten

 1. Indien Reiziger niet tevreden is over de Diensten van OntdekCorsica of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Reiziger verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk ter plaatse kenbaar te maken. Reiziger kan dit melden bij de betrokken dienstverlener, of indien deze niet aanwezig is, telefonisch bij OntdekCorsica. Indien Reiziger niet aan deze meldingsplicht voldoet en de dienstverlener daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, vervalt het eventuele recht van Reiziger op schadevergoeding.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar welbevinden is verholpen, dient Reiziger de klacht schriftelijk of per email binnen 7 kalenderdagen na thuiskomst in te dienen via contact@skimaquis.nl met als onderwerp “Klacht”.
 3. Klachten die ter plaatse niet zijn gemeld aan de dienstverlener worden achteraf niet in behandeling genomen door OntdekCorsica. Het eventuele recht van Reiziger op schadevergoeding vervalt.
 4. De klacht moet door Reiziger voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil OntdekCorsica de klacht in behandeling kunnen nemen.
 5. OntdekCorsica zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 6. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen OntdekCorsica en Reiziger is Nederlands recht van toepassing.
 2. OntdekCorsica heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Reiziger hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen OntdekCorsica en Reiziger, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zuid-Holland tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
© Copyright SkiMaquis B.V. - herziene versie maart 2020